Oferujemy doradztwo prawne w następujących dziedzinach:

SPRAWY CYWILNE

Kancelaria specjalizuje się w doradztwie prawnym z szeroko rozumianego prawa rodzinnego, dotyczącego, m. in.:

 • władzy rodzicielskiej,
 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • alimentów,
 • rozwodów
 • podziału majątku dorobkowego małżeńskiego,
 • podział spadku,
 • stwierdzenia nabycia spadku,
 • działu spadku,
 • zachowku,
 • ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (tzw. skarga pauliańska)
 • zapłaty z tytułu niewykonania zobowiązań,
 • odszkodowania,
 • posiadania,
 • własności.
§

SPRAWY KARNE

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w postępowaniach karnych osobom prywatnym oraz firmom. Występujemy w roli obrońcy lub pełnomocnika. Zapewniamy pomoc w sprawach dotyczących:

 • dochodzenie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia lub naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem
 • reprezentowania osób pokrzywdzonych w postępowaniu karnym,
 • sporządzania środków odwoławczych w sprawach karnych,
 • reprezentowanie skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych w toku postępowania.
 • sprawy o odroczenie wykonania kary,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o dozór elektroniczny.
§

SPRAWY GOSPODARCZE

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorców, w której zakres wchodzi m.in. bieżące doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, a także reprezentowanie Klientów w sporach sądowych oraz postępowaniu przedsądowym Kancelaria oferuje także wsparcie w procesie negocjacji umów oraz polubownego rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami. Sprawy gospodarcze to nie tylko pomoc w rozwiązywaniu sporów między przedsiębiorcami, ale także pomoc w sprawach wymagających specjalistycznej wiedzy prawniczej przy zakładaniu lub prowadzeniu przedsiębiorstwa. W ramach spraw gospodarczych Kancelaria zajmuje się przede wszystkim:

 • sporządzaniem wezwań do zapłaty należności i innych wezwań;
 • sporządzaniem pozwów, w tym o zapłatę należności z umów handlowych;
 • reprezentowaniem stron w sprawach sądowych i przesądowych, a także na etapie postępowania egzekucyjnego;
 • sporządzaniem pism procesowych i innych wniosków;
 • sporządzanie i opiniowanie umów handlowych;
 • sporządzanie umów spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjne, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna) oraz umów spółek cywilnych;
 • fachowa pomoc w procesie rejestracji spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń;
  fachowa pomoc w założeniu działalności gospodarczej;
 • obsługa zgromadzeń organów spółek;
 • sporządzanie opinii prawnych.
§

SPRAWY EGZEKUCJI KOMORNICZYCH

Kancelaria oferuje profesjonalne doradztwo i obsługę prawną w sprawach egzekucji komorniczych. Zajmujemy się m.in.:

 • sporządzaniem wniosków egzekucyjnych o egzekucję świadczeń alimentacyjnych lub innych świadczeń pieniężnych,
 • reprezentowaniem wierzycieli w sprawach egzekucyjnych,
 • udzielaniem pomocy prawnej dłużnikom.